Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τελευταία ενημέρωση 25/5/2018 - Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ’ εξής “χρήστες”) από τη διαδικτυακή πύλη www.matrixllife.gr, ιδιοκτησίας της εταιρείας MATRIXPRESS PC (εφ’ εξής “εταιρεία”), email: info@matrixlife.gr., κατά την διάρκεια επίσκεψης, δημιουργίας λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών της πύλης.
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της ηλεκτρονικής πύλης www.matrixlife.gr και οποιωνδήποτε ιστοσελίδων, υπηρεσιών κλπ που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της εταιρείας.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της πύλης, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.
Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies, επισημαίνεται, ότι κατ’ αρχήν η επίσκεψη και περιήγηση στην διαδικτυακή πύλη www.matrixlife.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά emails ή newsletters σχετικά με το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του ιστοτόπου καθώς και όταν επιλέξει να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, προκειμένου να απολαμβάνει κατά περίπτωση εξατομικευμένες υπηρεσίες και προνόμια των μελών. Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς της εταιρείας της υπηρεσίας, που θα επιλέξει ο χρήστης (λήψη απλώς ενημερωτικών μηνυμάτων ή/και δημιουργία λογαριασμού μέλους).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αποστολή ενημερωτικών newsletter και email ή την δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητούνται μόνον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα του χρήστη.
Η εταιρεία ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
- εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών,
- ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
- επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
- ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τo περιεχόμενο, τις λειτουργίες/υπηρεσίες, που παρέχονται από και μέσω της διαδικτυακής πύλης
- εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της πύλης.
Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletter και email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, η εταιρεία θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από την εταιρεία. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποστέλλει η εταιρεία, στο πλαίσιο του παρόντος.
Κατ΄ εξαίρεση η εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία και μέχρι του βαθμού που είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση τυχόν αναληφθησομένης από την εταιρεία υποχρέωσης.
Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

COOKIES

Το matrixlife.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες και εφαρμογές της πύλης. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:
Για την αναγνώριση και παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στον λογαριασμό τους (login).
Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της πύλης και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
Για την εμφάνιση πληροφοριών και μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στον ιστότοπο.
Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων της πύλης και την διεκπεραίωση των παρεχομένων προς τους χρήστες υπηρεσιών.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), τον οποίο έχει επιλέξει να δημιουργήσει.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το matrixlife.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρεία αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του matrixlife.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαίου 2018. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.
Η πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του matrixlife.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Huawei skin banner L
Huawei skin banner R