Όροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το matrixlife.gr είναι είναι μία διαδικτυακή πύλη η οποία έχει ως θεματικό αντικείμενο τον κόσμο της τεχνολογίας, το σύγχρονο lifestyle, την βιομηχανία του θεάματος και της οικιακής διασκέδασης και τα πολιτιστικά δρώμενα στην Ελληνική και Διεθνή σκηνή. Ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής πύλης, η οποία φιλοξενείται στη δικτυακή διεύθυνση www.matrixlife.gr, είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MATRIXPRESS P.C.», με έδρα Κόνιαρη 13, 11471, Αθήνα , ΑΦΜ: 800508160 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, τηλ: 2106400342, e-mail: info@matrixlife.gr
Το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και εφαρμογές του matrixlife.gr παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και -εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/ενοτήτων/υπηρεσιών του matrixlife.gr. Διά της αποδοχής της παρούσας φόρμας, ο χρήστης επιβεβαιώνει την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η επίσκεψη, περιήγηση, αναζήτηση και κατ’ αρχήν ανάγνωση και θέαση περιεχομένου του matrixlife.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά newsletterς/emails, σχετικά με τις νέες λειτουργίες, υπηρεσίες και περιεχόμενο του matrixlife.gr ή επιλέξει να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, προκειμένου να μπορεί να αφήνει σχόλια και να απολαμβάνει κάποιων υπηρεσιών και προνομίων, που το matrixlife.gr θα εξασφαλίζει για τα μέλη του. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, οι χρήστες αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να: παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Το matrixlife.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών αν προκύψουν βάσιμες υποψίες, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν δεν είναι αληθή ή είναι παραπλανητικά κλπ. Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού απαιτεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Για την περίπτωση, που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά newsletter/emails, μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία στην οικεία θέση της ιστοσελίδας, όπου παρέχεται και η κατάλληλη ενημέρωση και διαδικασία παροχής συγκατάθεσης από τον επισκέπτη.
Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του matrixlife, είναι διαθέσιμη και στην σελίδα «Πολιτική Απορρήτου»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στo matrixlife.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. To matrixlife.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους από τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν αμελλητί το matrixlife.gr. Το matrixlife.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATRIXLIFE.GR, ΑΔΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και πηγών περιεχομένου, για τα οποία το matrixlife.gr είτε έχει εξασφαλίσει ειδικώς άδειες), όλο το περιεχόμενο του matrixlife.gr, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, εφαρμογών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του matrixlife.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ό,τι περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, που συνεισφέρουν τα μέλη του matrixlife.gr) αναφέρεται στις ενότητες του matrixlife.gr και φέρει ενδείξεις ή/και τα σήματα των αντίστοιχων προσώπων, συνεργατών, οργανισμών, εταιρειών, φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών αυτών προσώπων. Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες και εφαρμογές του matrixlife.gr παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συνεπώς, το περιεχόμενο του matrixlife.gr δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων του, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκτός των ρητώς επιτρεπομένων δικαιωμάτων και αδειών πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου του matrixlife.gr (παρεχομένων από το ίδιο ή τους δικαιοπαρόχους του) όλες οι λοιπές εξουσίες και δικαιώματα διατηρούνται στο ακέραιο στο πρόσωπο των δικαιούχων τους.
Σε περίπτωση, που οποιοσδήποτε επισκέπτης, χρήστης επιθυμεί να λάβει την άδεια, ώστε να προβεί σε αναδιανομή – αναδημοσίευση, μεταφόρτωση περιεχομένου του matrixlife.gr σε δικό του site και υπό τον όρο, ότι δεν θα απαλείφεται η ένδειξη προέλευσης του περιεχομένου και θα διατηρείται ενεργός δεσμός (link) από το τρίτο site προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του matrixlife.gr, μπορεί να επικοινωνεί με το matrixlife.gr (email: press@matrixlife.gr) προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγγραφη άδεια του, στην οποία θα εξειδικεύονται και οι όροι και περιορισμοί της αδείας.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, στο matrixlife.gr αναδημοσιεύεται και περιεχόμενο, το οποίο διατίθεται από τους δημιουργούς του με άδειες creative commons. Επ’αυτής της κατηγορίας περιεχομένου, εφαρμόζονται οι όροι της άδειας creative commons, που έχουν καθορισθεί από τον εκάστοτε δημιουργό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, το matrixlife.gr παρέχει στους επισκέπτες, που θα δημιουργήσουν λογαριασμό, να αναρτούν σχόλια, να δημοσιεύουν κριτικές, να εισφέρουν περιεχόμενο, με σκοπό -μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών- την ανταλλαγή/προώθηση ιδεών, τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανάπτυξη και προαγωγή της θεματολογίας του ιστοτόπου γενικότερα.
Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους χρήστες, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω του matrixlife.gr και δεσμεύεται και εγγυάται, ότι το περιεχόμενο αυτό δε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα και κατωτέρω.
Με δεδομένο, το σκοπό, για τον οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών η προαναφερόμενη δυνατότητα/λειτουργία, παρατίθενται παρακάτω οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη χρήση της, ώστε να επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων η κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, πληροφόρηση και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου. Έτσι οι χρήστες οφείλουν, όταν συμμετέχουν στην παραγωγή περιεχομένου, να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες, να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων, που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες ή/και τρίτους και να αποφεύγουν να δημοσιεύουν προσωπικές πληροφορίες. Εκτός των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από το matrixlife.gr δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων, αξιολογικών κρίσεων, πληροφοριών, ειδήσεων, περιεχομένου –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του matrixlife.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ηλεκτρονική πύλη matrixlife.gr, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της πύλης matrixlife.gr ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων ή με τους οποίους τυχόν συνεργάζεται το matrixlife.gr.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία του matrixlife.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
To matrixlife.gr μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια, που θα διατηρείται το εν λόγω περιεχόμενο στις σελίδες του καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος ή/και το είδος και τη μορφή των αρχείων, που επιτρέπεται να αναρτά – δημοσιεύει ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης/δημοσίευσης περιεχομένου, που δε θα συνάδει με τους νέους όρους.
Ειδικά σε σχέση με το κάθε μορφής περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στo matrixlife.gr δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, χρήση/αναφορά του ονόματος και της πηγής προέλευσής του, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, τα αποθηκευτικά όρια, την τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών του ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων το περιεχόμενο και οι εφαρμογές του matrixlife.gr καθίστανται διαθέσιμα στους επισκέπτες.
Καίτοι το matrixlife.gr δεν προβαίνει κατ’ αρχήν σε έλεγχο ή/και επαλήθευση του περιεχομένου των σχολίων και απόψεων των χρηστών του, διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του περιεχόμενο ακατάλληλο για προβολή, που αντιβαίνει τους παρόντες όρους να το αποσύρει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση του χρήστη, που το ανήρτησε. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού και των εφαρμογών και επιλογών του matrixlife.gr με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, το matrixlife.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού και άρσης της πρόσβασης -χωρίς προειδοποίηση- του χρήστη από τις εφαρμογές και υπηρεσίες του.
Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το matrixlife.gr, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το matrixlife.gr παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την αναζήτηση, ανάγνωση, ενημέρωση, παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενο της πύλης.
Το περιεχόμενο του matrixlife.gr παρέχεται ως έχει (as is) και το matrixlife.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για συγκεκριμένο σκοπό.
Επιπλέον οι επισκέπτες/χρήστες του matrixlife.gr πρέπει να γνωρίζουν ότι μέρος του περιεχομένου του παράγεται πρωτογενώς από τους χρήστες του. Το matrixlife.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για την προέλευση, τις πηγές, την εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, αντικειμενικότητα, ασφάλεια του περιεχομένου, που συνεισφέρουν οι χρήστες, ούτε και για την περίπτωση, που το παραπάνω περιεχόμενο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και σε κάθε περίπτωση το matrixlife.gr δεν θα ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών του, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών του matrixlife.gr καθώς και μεταξύ αυτών και τρίτων ή τρίτων και των χρηστών του δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, το matrixlife.gr δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ΄ όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) του matrixlife.gr, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών του, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα το εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή του matrixlife.gr στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.
Περαιτέρω το matrixlife.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι ιστοσελίδες και ενότητες της ηλεκτρονικής πύλης (οι λειτουργίες, εφαρμογές, επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το matrixlife.gr δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η ηλεκτρονική πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Τέλος το matrixlife.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης και των υπηρεσιών της και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης μερικώς ή/και ολικώς μη διαθέσιμες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

To matrixlife.gr μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites). To matrixlife.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο matrixlife.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού και του matrixlife.gr μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από την ηλεκτρονική πύλη, σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δι’ εγγράφου τύπου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το matrixlife.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών του, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες/χρήστες του ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών του matrixlife.gr μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής του περιεχομένου του συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με το matrixlife.gr, μπορεί να αποθηκευτεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής πύλης matrixlife.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από την ερμηνεία και/ή εκτέλεση και/ή καταγγελία του παρόντος, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Huawei skin banner L
Huawei skin banner R